0

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Giriş Yap

Kullanıcı Sözleşmesi

EKAFA KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

İşbu kullanıcı sözleşmesi, Ekafa Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Nişancı Mah. Kâtip Sinan Mektebi Sok. Tekçe Apt. No:7 İç Kapı No:13 Fatih/İSTANBUL) ile Ekafa platformu üzerinden faaliyette bulunacak kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcılar gerek hizmet satın alan ve kullanan gerekse hizmetin satılmasına aracılık eden sıfatıyla bu sözleşmede yer alan hükümlere uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Anlaşılamayan hususlarda https://www.ekafa.com.tr/ URL adresinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

1. TANIMLAR

EKAFA: Ekafa Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Nişancı Mah. Kâtip Sinan Mektebi Sok. Tekçe Apt. No:7 İç Kapı No:13 Fatih/İSTANBUL) isimli ve adresli hizmet sağlayıcı.

İş Ortağı: Ekafa’nn sunduğu hizmetin gereklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kendisinden destek alınan, kendisi ile iş ortaklığı yapılan kişi, kurum ve kuruluşlardır.

Kullanıcı: Ekafa’nın web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden faaliyette bulunan gerçek kişi (18 yaşını doldurmuş veya ergin olan ve kısıtlı olmayan) ya da tüzel kişi.

Platform: Ekafa’nın sunduğu hizmetten faydalanabilmek için erişilen web sitesi ve mobil uygulama.

Hesap: Ekafa platformunda faaliyette bulunabilmek için kullanıcı tarafından oluşturulan, kullanıcının belirlediği kullanıcı adı/e-posta adresi/TC Kimlik No/Telefon Numarası ve şifre ile erişilebilen şahsi nitelikteki sayfa.

Ödeme: Banka kartı, kredi kartı ya da ödeme amacıyla kullanılabilen diğer araçlar ve yöntemler ile yapılan ödemeleri ifade eder.

Amazon: https://www.amazon.com.tr https://www.amazon.com ve diğer tüm ülkelerdeki Amazon’a ait internet satış sitelerini ifade eder.

2. TARAFLAR

İşbu sözleşmenin bir tarafında Ekafa diğer tarafında ise Ekafa’nın sunduğu hizmetten gerek web sitesi gerekse mobil uygulama üzerinden faydalanan kişi (Bundan sonra ‘’kullanıcı’’ olarak anılacaktır) yer almaktadır. Kullanıcı, Ekafa platformuna beyan ettiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının gerçek bilgileri ile Ekafa platformuna beyan ettiği bilgilerin farklı olması durumunda, Ekafa, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit ettiğinde sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilir, bu kişiyi ve bu kişinin cihazlarını platformu kullanmaktan süreli ya da süresiz olarak menedebilir, kişinin eğitim hakkını kaldırabilir ve oluşan zararlar için yasal haklarını saklı tutar.

 

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi, Ekafa platformu üzerinden faaliyette bulunacak kullanıcıların “kullanıcı-kullanıcı”, “kullanıcı-Ekafa”, “kullanıcı-iş ortakları”, “kullanıcı-üçüncü kişiler” arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcılar bu sözleşmede yer alan hükümlere uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Anlaşılamayan hususlarda www.ekafa.com.tr URL adresinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

3.2. Kullanıcılar platform üzerinden gerçekleştirecekleri her türlü faaliyette yasalara uyacaklarını, platformu kullanırken kurdukları ilişkilerde dürüstlük kurallarına uyacaklarını ve işbu sözleşmede yer alan hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda izlenen eğitim videolarının herhangi bir şekilde kayıt altına alınması, Ekafa’nın izinleri dışında paylaşılması kesin olarak yasaktır. Paylaşılan ders videoları sadece kullanıcılara özeldir; izleme dışında kayıt almak, diğer platformlarda paylaşmak ve hür türlü hak ihlaline mahal verecek durumda bulunmak işbu sözleşmenin ihlali anlamına gelir ki böyle bir durumda kullanıcının platformdan uzaklaştırılması, hakkında cezai şart uygulanması ve Ekafa’ya tazminat ödemesi söz konusu olabilir.   

3.3. Ekafa, kurduğu platform ile kullanıcılarının ihtiyaçları olan eğitime; amazon üzerinden satış yapma yöntemleri ve amazon platformu hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ekafa tarafından oluşturulan bu platforma kullanıcılar kayıt olarak söz konusu eğitimi satın alırlar. Bu satın alma kullanıcıların satın alma tarihinden itibaren 1 yıl boyunca platformdaki eğitimlere ve güncellemelere erişimi hakkını içerir. Kullanıcılar platforma kaydolarak aynı zamanda bir referans kodu da edinirler ve bu referans kodu ile platforma başka kişilerin kaydolmasını sağlamaları durumunda bu kişiler üzerinden gelir elde ederler. Kullanıcıların bu şekilde elde edeceği gelir ve gelirin ne zaman ödeneceği hususu www.ekafa.com.tr URL adresindeki “ödeme sistemi” kısmında yer almaktadır. Ödeme sistemiyle ilgili Ekafa’nın her türlü hakları saklıdır. Ekafa verdiği eğitimle yalnızca satış yöntemleri hakkında bilgi vermekte olup hiçbir şekilde kullanıcılarına satış yapma garantisi ya da bir kâr elde etme garantisi vermemektedir. Kullanıcılar bu hususu bilerek sisteme kaydolduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Ekafa, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan alt mevzuatlar uyarınca web sitesi, mobil uygulama, bunların yazılımları, tasarımları, logoları, sloganları, platformda bulunan ve Ekafa tarafından oluşturulmuş içerikler üzerinde tam, kesin ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara sahip olup kullanıcılar Ekafa’nın bu haklarına saygı göstereceklerini ve bu haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcının Yükümlülükleri:

4.1.1. Kullanıcı Ekafa’nın hizmete sunduğu platformu lisanslı, orijinal ve yasal yollarla elde edilmiş cihazlar ve yazılımlar ile kullanmayı/kullandığını kabul eder. Aynı zamanda sunulan hizmeti alırken herhangi başka bir araçla kayıt alınmayacağını, alındığı takdirde cezai şartın uygulanacağını ve tazminat ödemek zorunda kalacağını kabul eder. Kullanıcının bu yükümlülüğüne aykırı davranışı esnasında ya da bu sebeple ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan ve zararlardan Ekafa sorumlu değildir. Platformun, diğer kullanıcıların veya iş ortaklarının bu sebeplerden biriyle zarar görmesi halinde kullanıcı, ortaya çıkan her tür zararı karşılamayı gayri kabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. Kullanıcı, platformu kullanabilmek için oluşturduğu hesap bilgilerini, şifresini ve hesabı ile ilgili diğer şahsi nitelikteki bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşamaz. Platform üzerinde oluşturulan hesaplar kullanıcının şahsına aittir. Kullanıcılar platforma yalnızca bir IP adresinden bağlanma hakkına sahiptir, birden çok IP adresinden bağlanılması ancak Ekafa’nın açık iznine tabidir. Kullanıcının bu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi halinde ortaya çıkabilecek zararlardan ve üçüncü kişiler ya da yetkili merciler tarafından Ekafa’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplerden kullanıcı sorumludur. Ekafa, bu sebeple herhangi bir zararı tazmin etmek durumunda kalırsa ya da zarara uğrarsa kullanıcıya karşı rücu haklarını saklı tutar.

4.1.3. Kullanıcı, platformu herhangi bir şekilde yasa dışı faaliyet için kullanmayacağını, platformda oluşturacağı içeriklerin veya amazon ve diğer satış sitelerinde yaptığı işlemlerin yasalara uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranışların tespit edilmesi halinde Ekafa tarafından ilgili kişi ve kurumlar durumdan haberdar edilecektir ve ilgili kullanıcı hakkında yasal takibat yapılması sağlanacaktır.

4.1.4. Kullanıcı; kullanıcılar, Ekafa ve hizmetin gerektirdiği diğer aracı kişi ve kuruluşlar ile uyumlu hareket edeceğini, ilişkilerde dürüstlük kurallarına, kanuna, genel ahlaka uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü kişileri rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edici, sunulan hizmetin gereklerini ve Ekafa’nın itibarını zedeleyebilecek türden hareketler Ekafa tarafından kullanıcıya bilgi verilmeksizin engellenebilecektir. Bu kapsamda kullanıcının yalnızca ilgili davranışına ve ortaya çıkardığı sonuca müdahale edilebileceği gibi ihlalin ağırlığına göre (İhlal halinin ve ihlalin ağırlığının tespiti ve uygulanacak olan cezai şart hususunda Ekafa en geniş anlamda tam yetkilidir.) kullanıcının ve cihazlarının Ekafa platformunu kullanması engellenebilecek ve varsa Ekafa’dan alacakları üzerinde hapis hakkı uygulanabilecek, Ekafa zararının kullanıcının alacaklarından mahsup edebilecektir. Kullanıcı söz konusu takas mahsup yapılması hususunu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.1.5. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait hesaplara erişmeye çalışmayacağını, platformun nizami şekilde çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmayacağını, platformu üçüncü taraf yazılımlar vasıtasıyla etkilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu türden hareketleri sebebiyle uğrayacağı zararlardan Ekafa sorumlu olmayacağı gibi Ekafa’nın ve diğer kullanıcıların bu eylemler sebebiyle zarara uğraması halinde ihlali gerçekleştiren kullanıcı ortaya çıkan zararı gidereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.6. Kullanıcı ödeme için kullanacağı ödeme araçları (banka kartı, kredi kartı ve diğer) ve yöntemlerinin (havale, EFT ve diğer) şahsına ait olduğunu/ şahsileştirilmiş olduğunu, başkasına ait ödeme araçları ve yöntemlerini kullanması halinde oluşacak zararları gidermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik uyarınca yasalarca öngörülen şartlarda kullanım yapacağını, aksinin tespiti halinde Ekafa’nın kullanıcıyı, hesabı, ödeme aracı ve/veya yöntemini platformu kullanmaktan süreli ya da süresiz men edebileceğini ve ilgili mercilere ihbarda bulunulacağını bildiğini beyan ve kabul eder.

4.1.7. Kullanıcı, kendisi ile diğer kullanıcılar arasında kurulacak bir ilişkinin varlığı halinde yani kullanıcıların kendi referansları ile platforma kattıkları kullanıcıların varlığı halinde alacakları pay net miktardır ve bunun dışında bir bedel talep etme hakları bulunmamaktadır. Ayrıca herhangi bir nedenle referansla getirilen kullanıcının ücreti iade edilmek zorunda kalırsa Ekafa, referansı kullanılan ve pay elde eden kullanıcıya ödediği ücreti faiziyle birlikte geri alma hakkına sahiptir.  Kullanıcılar platforma başka kullanıcıları kazandırdıklarında kendileri sadece gelirden pay almış olup bu pay alma kullanıcının herhangi bir şekilde Ekafa’nın sahip olduğu haklardan herhangi birine sahip olabileceği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcıların Ekafa adına para tahsil etme ya da Ekafa’nın sahip olduğu başkaca bir hakkı kullanma yetkisi bulunmamaktadır.

4.1.8. Kullanıcıların sisteme kazandırmış oldukları yeni kullanıcılar ile ilişkisini Ekafa’nın denetleyebileceğini, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı hallerde müdahale edebileceğini, gerektiğinde ilgisine göre üçüncü kişilerin müdahalesini isteyebileceğini kullanıcılar beyan ve taahhüt eder.

4.1.9. Kullanıcılar, öncelikli olarak eğitimi alan öğrenciler olarak düşünülecek ve kullanıcı olarak anılmaya devam edecektir. Ekafa platformu üzerinden kayıt olan kullanıcılar eğer platformu başka kişilere önereceklerse ilgili eğitimin ders videolarını eksiksiz izlemeli, eğitimde öğrendiklerini uygulamalı ve eğitimden memnun kaldıysa tavsiye etmelidir. Ekafa tüm kullanıcıların platformda aldıkları eğitimleri, izledikleri dersleri, ders sayıları ve diğer faaliyetleri takip etme denetleme ve görüntüleme yetkisine sahiptir.

4.1.10. Kullanıcı işbu sözleşme gereği edindiği edimleri dürüstlük ve ahlak çerçevesinde yerine getirmelidir. Kullanıcılar platforma katacakları insanlara eğitimi satmak için lüks hayatlar sunmak vb. diğer yöntemlerle yalan ve yanlış bilgiler vermemeyi, insanlara kısa sürede zengin olacaklarına inandırma girişiminde bulunmamayı, Ekafa’nın vereceği bilgi ve sunumlar ile tanıtım yaparak işi olduğu gibi ve doğru anlatmayı kabul etmişlerdir.

4.1.11. Kullanıcılar tavsiyeleri üzerine eğitim paketi satın alan diğer insanların ödemeleri üzerinden platformda bulunan “ödeme sistemi” kısmında açıklandığı şekilde kâr payı elde edebilecek olup sisteme kazandırdıkları insanlarla ilgilenme yükümlülüğü de üstlenmişlerdir. Kullanıcılar eğitimlere ve sisteme yeni insanları katarken Ekafa şirketini ve kendi itibarlarını korumak ve gözetmek için çalışmayı taahhüt eder, aynı zamanda Ekafa bünyesinde çalışırken, başka bir eğitim şirketinin organizasyonunda bulunmayacağını, yalnızca Ekafa şirketinden sözleşmelerini feshettikten sonra başka bir organizasyona girebileceğini kabul etmişlerdir. Aynı şekilde kullanıcılar Ekafa bünyesinde aktif olarak rol alan diğer kullanıcıları başka organizasyonlara dahil etmeye çalışamayacaklardır.

4.1.12. Kullanıcılar Ekafa şirketinin kazanç planını yanlış bilgiler ile anlatamayacaktır. Eğer bir kullanıcı başka bir kimseye yanlış bilgiler vererek platforma dahil olmasını sağlarsa ve bu nedenle Ekafa aleyhine herhangi bir hukuki süreç işletilirse ortaya çıkacak zarardan yanlış bilgileri veren kullanıcı tek başına sorumlu olacağını kabul ve beyan ederler.

4.1.13. Ekafa’nın hak ettiği hizmet bedelini, kullanıcılar platforma kayıt oldukları anda ödemeyi kabul ederler. Ödeme gerçekleştirilmeksizin kullanıcıların platforma erişim hakkı söz konusu olmaz. Ekafa eğitim sözleşmesi yıllık olarak yapılmaktadır. Yıl içerisinde söz konusu bu eğitimler çeşitlenebilecek ve güncellenebilecek durumdadır. Sabit bir eğitim anlayışı öngörülmemiş olup ihtiyaçlar dahilinde eğitimlere yenileri eklenecektir. Eğitimi alan kullanıcı 1 yıl boyunca mevcut eğitim ve güncel eğitimlerden faydalanabilecek ve ödeme sisteminde yer alan marketing kazanç planındaki şekilde kâr payı kazanmaya devam edecektir. Platform üzerinden sözleşme onaylanıp ödeme yapıldığı anda söz konusu bir yıllık üyelik süresi başlar.

4.1.14. Sistem içerisinde kullanıcı hesabı açıldıktan ve dersler izlenmeye başlandıktan sonra 1 yıl süresi dolan kullanıcılar eğer ki yenileme yapmaz ise kazanç planından yararlanmayacak, platforma, marketing paneline ve eğitimlere erişemeyecektir. Yenileme yapılamaması durumunda kullanıcıların artık bu sistem içinde bulunmak istemedikleri yönünde örtülü irade beyanında bulundukları kabul edilecektir. Platform içerisinde bulunmayan kullanıcıların ise herhangi bir gelirden pay istemesi veya kazanç sağlaması söz konusu olmayacaktır.

4.1.15. Ekafa’nın paket süresi dolmak üzere olan kullanıcılara hatırlatma yapma zorunluluğu yoktur. Her kullanıcı panelinden süresini takip etmekle ve en geç sözleşme süresi dolmadan 1 gün önce yenilemesini yapmak zorundadır. İşbu şartlara uymayan kullanıcıların sözleşmesinin feshedilmesi ve bir daha yenilenmemesi konusunda Ekafa tüm hak ve yetkilere haizdir.

4.1.16. Platform kendiliğinden 18 yaş altındaki kişilerin platforma kaydolmasına, eğitim paketini almasına, eğitimlerden ve kazanç planından faydalanmasına engel olacaktır. Aynı zamanda sahte isimle kayıtların önüne geçmek için eğitimi satın alan kullanıcıların adı ve soyadı ile kimliğinin uyuşması için kimlik belgelerinin bir örneğini platforma yüklemesi zorunludur. Gönderilen bilgiler KVKK kapsamında şirketin bünyesinde tutulacak ve hiçbir şekilde hiçbir yerde paylaşılmayacaktır.

4.1.17. Kullanıcı, platformdaki faaliyetleri sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle veya başkaca nedenlerle, Ekafa’nın kullanıcıdan açık kimlik bilgileri, tebligat adresi, iletişim numarası, e-posta adresi gibi iletişim kurmaya yarayan bilgileri isteme hakkı olduğunu kabul eder. Kullanıcıya yapılacak bildirimler ve tebligatlar beyan edilen telefon numaralarına, e-postalara ve adrese yapılacak olup bu bilgilerin hatalı verilmesinden dolayı ortaya çıkacak sorunlardan ve zararlardan kullanıcı sorumludur. Beyan edilen adrese yapılan ihbar, ihtar ve bildirimler kullanıcıya tebliğ edilmiş sayılır.

4.1.18. Kullanıcı, platforma kayıt olurken kendisinden ticari elektronik iletiler (sms, e-posta, uygulama bildirimi ve diğer) hakkında onay istenilir. Onay verip vermemek kullanıcının tercihindedir. Verilen onay geri alınabilir. Ancak kullanıcı, reklam, kampanya, tanıtım amaçlı olmayan ve kullanıcının platform üzerinden yaptığı faaliyetler sebebiyle kendisine gönderilecek bilgilendirme, değişen koşulların ihbarı, ödeme bilgileri gibi iletilerin gönderilmesini kabul etmek zorundadır. Detaylı bilgiler https://www.ekafa.com.tr URL adresinde yer alan “Ticari Elektronik İleti Onay Metni” içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca Ekafa her zaman platformda yer alan sözleşme ve metinlerini güncelleme, ücret ve kâr payı oranlarını ve miktarlarını değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Böyle bir değişiklik yapıldığında bu değişiklik kullanıcılara sunulacak, kullanıcılar ancak bu şartları kabul etmek suretiyle platformdaki üyeliklerini sürdürebileceklerdir.

4.1.19. Kullanıcı, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden platforma eriştiğinde kullanıcının platformdaki hareketliliği, bu hareketliliğin tarih ve saati, ip adresi, yaşadığı yer gibi verilerin toplanabileceğini, işlenebileceğini ve Ekafa’nın iş ortakları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Kişisel veri niteliğinde olabilecek bu verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına dair aydınlatma metnine platformumuzda yer alan “Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” ve “Çerez Politikası” isimli sayfalardan ulaşabilirsiniz.

4.1.20. Kullanıcının yukarıda yer alan veyahut yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Ekafa, kullanıcının hesabını süreli olarak askıya alabileceği gibi kullanıcıyı ve cihazlarını süresiz olarak platformu kullanmaktan menedebilir. Ayrıca oluşan zararlar sebebiyle kullanıcıdan talep edebileceği tüm haklarını saklı tutar.

4.1.21. Ekafa yalnızca eğitim vermekte olup kullanıcılara kazanç garantisi sunmaz. Eğitimi aldıktan sonra amazonda veya diğer sitelerde kullanıcı hesap açarken ve/veya satış yapmaya başladıktan sonra işbu satış platformunun şartlarına uymak zorundadır. Bu şartlara aykırı davranıldığına ilişkin kullanıcılar Ekafa’ya başvuramazlar. Kullanıcılar amazon ve diğer satış platformlarındaki hesaplarının herhangi bir nedenle askıya alınması (suspend), kapatılması ya da başkaca bir işleme tabi tutulmaları durumunda Ekafa’dan herhangi bir talepte bulunamaz. Bu satış sitelerindeki tüm kurallara uymak kullanıcının yükümlülüğündedir.

4.1.22. Ekafa, platforma ilişkin her türlü güvenlik önlemini almaktadır. Ekafa’nın web sitesi, eğitim sitesi, kazanç planı gibi yazılımları Ekafa’nın elinde olmayan sebeplerle sunuculardan, elektrik kesintilerinden, hacker saldırılarından doğabilecek aksaklıklardan Ekafa’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.2. Ekafa’nın Yükümlülükleri:

4.2.1. Ekafa, platformun nizami şekilde çalışmasını kullanıcılarına taahhüt eder.

4.2.2. Ekafa, kullanıcılar arasında kurulacak ilişkilerin en sağlıklı, güvenli ve hızlı şekilde kurulması için gerekli tedbirleri alır.

4.2.3. Kullanıcıların, iş ortaklarının ve diğer üçüncü kişilerin etkisi ile platformun düzgün çalışmasını etkileyen durumların ortaya çıkması halinde, kullanıcılardan, iş ortaklarından ya da diğer üçüncü kişilerden kaynaklanan olumsuzluklarda Ekafa’nın yükümlülüklerini ihlal ettiğinden bahsedilemez.

4.2.4. Platformun denetimi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi maksatları ile geçici sürelerle platformun ulaşılamaz olması halinde Ekafa’nın yükümlülüklerini ihlal ettiğinden bahsedilemez.

4.2.5. Ekafa, kullanıcıların, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan alt mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gereken altyapıyı oluşturur, geliştirir ve hizmete sunar.

4.2.6. Ekafa, platformda yer alan “ödeme sistemi”nde bahsi geçen ödemelerin nizami bir şekilde kullanıcıların hesaplarına aktarılmasını sağlar ve ayrıca hizmet bedelini kullanıcılardan tahsil eder.

5. SATIŞ PAZARLAMA SÜRECİ VE HAKEDİŞLER

5.1. Ekafa platformu üzerinden eğitim alabilmek ve sisteme yeni kullanıcı kazandırabilmek için kullanıcıların öncelikle yukarıda bahsi geçen esaslar doğrultusunda Ekafa tarafından bildirilmesi zorunlu olduğu ifade edilen tüm bilgilerin mevcut olduğu birer hesaba sahip olmaları gerekir.

5.2. Ekafa kullanıcıları sadece Ekafa’nın onayı doğrultusunda sistemin sunduğu eğitimi diğer kişilere önerebilir ve kendisine ait referans numarasını ve linkini bu kişilerle paylaşabilir. Bunun dışında kullanıcılar Ekafa adı ile hiçbir ürün ya da hizmeti bireysel olarak satamaz, bu ürün ve hizmetlerden hiçbir hak iddia edemez.

5.3. Kullanıcılar sosyal medya reklamlarını kullanarak Ekafa’nın eğitim hizmetini isterse pazarlayabilecek ve eğitim satışı için kişileri platforma yönlendirebilecektir. İlgili paylaşımların yapılması herhangi bir kötü niyet barındırmamalı ve sahtecilik içermemelidir. Yapılan paylaşımlar sonunda platforma kullanıcı kazandırılması durumunda kâr payı söz konusu olacağından tanıtıma ilişkin bütün sorumluluk ve giderler kullanıcının kendisine ait olacaktır. Kullanıcılar tanıtım, reklam ya da başkaca bir ad altında Ekafa’dan masraf ya da gider talep edemezler. Nitekim platformun asıl amacı kullanıcılara eğitim vermek olup hiçbir kullanıcı platformun pazarlama kısmını yapmak zorunda değildir.

5.4. Kullanıcıların platformu başkalarına pazarlayabilmesi için almış olduğu eğitimi izlemesi ve uygulaması şarttır. Eğitim alındıktan sonra sadece eğitim alınmış olması sebebi ile pazarlama yapılması yasaktır. İlgili eğitimlerin verimliliğini düşürmemek ve kalitesini bozmamak adına alınan eğitimlerin uygulanması zorunluluğu vardır. Verilen eğitimin uygulamasını takip etme sorumluluğu Ekafa’da olmamakla beraber sistem üzerinden dersleri izleyen kişinin eğitimi aldığı kabul edilmekte ve Ekafa’nın eğitimlerin uygulanması bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ekafa platformu üzerinden kayıt olan kullanıcılar eğer platformu başka kişilere önereceklerse ve pazarlayacaksa ilgili eğitimin ders videolarını eksiksiz izlemeli, eğitimde öğrendiklerini uygulamalı ve eğitimden memnun kaldıysa tavsiye etmelidir. Kullanıcılar eğitimi izlemeden sadece referansla başka kullanıcıları platforma kayıt ettirme ve bunun üzerinden gelir elde etme hakkına sahip değillerdir. Eğitimi izlemeyen kullanıcıların referansı ile kayıt olan yeni kullanıcılar üzerinden alınan ücretten referansı kullanılarak kayıt olunan kullanıcı kâr payı alamaz.

5.5. Ekafa kullanıcıları, platforma kattığı diğer kullanıcılardan alacakları kâr payını ne zaman ve ne şekilde alacağı hususunda platformda yer alan “ödeme sistemi” kısmındaki koşulları kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

5.6. Kullanıcılar platforma kaydolduktan sonra toplamda 3(üç) adet dersi izlemeden önce (ders videosuna tıklanması dersin izlendiği anlamına gelir) hiçbir sebep göstermeksizin sözleşmeden cayabilirler. Ancak cayma süresi dersler izlenmese bile kayıt olduktan sonra 1(bir) haftayı geçemez. İade işlemi yapılırken Ekafa’nın yapmış olduğu masraflar, vergi ödemeleri ve diğer giderler düşülerek iade işlemi gerçekleştirilecektir. Ekafa’nın bu husustaki tüm hakları saklıdır.

5.7. Ekafa kullanıcılarına defter, broşür kitap gibi fiziki argümanlar verirse ücret iadesi yapılırken bu masraflar da kullanıcıdan kesilecektir.

5.8. Kullanıcılar sormak istediği tüm sorular için destek panelinden Ekafa’nın yetkilileri ile iletişime geçebilecektir. Ekafa en hızlı ve etkili biçimde kullanıcıların sorularına cevap verecek, faaliyetlerinde onlara yardımcı olacaktır. Eğer herhangi bir sebeple gecikme ya da iletişim talebine dönüş olmazsa bu durumda Ekafa’nın hukuki bir sorumluluğu bulunmamakta olup bu gibi durumların varlığı halinde kullanıcılar tekrar destek ekibimize yazarak veya arayarak destek almalıdırlar.

5.9. Ekafa verdiği eğitimlerde bir sonuç taahhüt etmediği gibi bu yöntemleri kullanan herkesin başarılı olması da beklenebilir bir durum değildir. Herhangi bir sebeple Ekafa’dan aldığı eğitimler neticesinde haksız ve hukuka aykırı olarak Ekafa’yı karalama politikası güden, Ekafa hakkında gerçeğe aykırı yanlış bilgiler yayan veya başka bir suretle Ekafa’nın zarara uğramasına sebep olan kullanıcılar hakkında her türlü hukuki süreç işletilecek; suç duyurusunda bulunulacak ve tazminat davaları açılacaktır.

5.10. Ekafa bünyesindeki kullanıcıların başka kullanıcıları farklı şirketlere geçirmeye çalışma teşebbüsünde bulunması durumunda bu eylemi gerçekleştirmeye çalışanlar hakkında hukuki süreç işletilecektir. Kullanıcıların işbu sözleşme sona erdikten sonra dahi Ekafa ile rekabet etmeme borcu bulunmakta olup bu borca aykırı hareket eden ya da haksız rekabet yasağını ihlal eden kullanıcılar hakkında Ekafa her türlü hukuki hak ve menfaatini kullanma yetkisine sahiptir. Kullanıcılar bu türden faaliyetlerde bulunduklarında tazminat ödeme ve işbu sözleşmeye uymamak nedeniyle cezai şart ödeme borcu altına girdiklerini, Ekafa’dan alacakları var ise bu tazminatların alacaklarından mahsup edileceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.11. Kullanıcılar Ekafa’dan bağımsız ve habersiz olarak hiçbir etkinlik ya da organizasyon düzenleyemez, kişilerden para talep edemez. Organizasyon adı altında yapılacak her türlü etkinlikten Ekafa haberdar edilmek ve Ekafa’nın onayı alınmak zorundadır. Aksi durum işbu sözleşmenin ihlali niteliğinde olacaktır ve tazminat ile cezai şart borcu doğurmaktadır.

 

6. EKAFA PLATFORMUNU KULLANMA KOŞULLARINA AYKIRILIK

6.1. 18 yaşını doldurmamış olan (ergin olanlar hariç) veya 18 yaşını doldurmakla birlikte kısıtlı olan kişilerin platforma üye olması, üçüncü kişilere ait kredi/banka kartlarını kullanması ve bu suretle diğer kullanıcıları ve Ekafa’yı zarara uğratması hallerinde Türk Medeni Kanunu gereği ilgili veli ya da vasinin sorumluluğuna gidilir. Aşkın zararlara ilişkin talep hakları saklıdır.

6.2. Yukarıda yer alan yükümlülüklere aykırı davranışta bulunarak Ekafa bünyesinde yer alan içerikleri kopyalayan, içerikleri dağıtan ya da paylaşan veya başkaca bir suretle içerikleri kullanarak menfaat temin eden kullanıcılar ile Ekafa bünyesindeki kişileri başka bir platforma yönlendiren, bu kişilere platformu kötüleyen kullanıcılar Ekafa’ya 500.000,00 TL (beşyüzbintürklirası) ceza miktarlarını öderler. Bu ceza tutarları “Ekafa-Kullanıcı” ilişkisinde uyulması gereken kurallara aykırılığın yaptırımıdır.

6.3. İşbu ceza tutarının ödenmesi edimin ifası yerine geçmez. Kullanıcının edimi ifa yükümlülüğü ayrıca devam eder. Ekafa’nın yukarıda belirtilen ceza tutarını aşan zararlarını tazmini hakkı saklıdır.

6.4. Yukarıda sayılan ceza miktarı her yıl başında bir önceki yılın on iki aylık TÜFE ortalaması oranında artırılarak uygulanır.

7. UYGULANACAK HUKUK

7.1. Platformun kullanılması dolayısıyla ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları uygulanır. Uyuşmazlığın yabancılık unsuru barındırması halinde dahi bu kural geçerlidir.

8. YETKİ ANLAŞMASI

8.1. İşbu sözleşmenin uygulanması sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir. Uyuşmazlığın yabancılık unsuru barındırması halinde dahi bu kural geçerlidir.

9. VERGİ YÜKÜ

9.1. Kullanıcıların Ekafa platformu kullanılarak icra ettikleri faaliyetlerden dolayı ortaya çıkacak vergi yükünden kullanıcılar sorumludur. Ekafa’nın hak ettiği ücret Ekafa’ya vergiler dahil şekilde ödenir buna ilişkin olarak platformda yer alan “ödeme sistemi” kısmındaki hüküm ve şartları kullanıcı kabul eder.

 

 

10. FAİZ

10.1. Ekafa’nın kullanıcılardan olan alacaklarına muacceliyet tarihinden itibaren borçlunun tacir olması halinde ticari faiz diğer hallerde yasal faiz uygulanır. Cezai şartlar için de aynı hükümler uygulanır.

11. SÖZLEŞMENİN İMZA TARİHİ, SÜRESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

11.1 İşbu sözleşme kullanıcının platformda faaliyet gösterebilmek için kayıt olması ve ödeme yapması ile yürürlüğe girer. Kayıt olup hesap oluşturan kullanıcı faaliyet göstermese bile sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

11.2 Hesap sahibi olmayan kişilerin ziyaretleri bu sözleşme hükümlerinin dışında olup Ekafa, ziyaretçilerin platforma ve kullanıcılarına verecekleri zararlardan dolayı tüm haklarını saklı tutar.

11.3 İşbu sözleşme kullanıcının platformu kullandığı ve hesabını aktif tuttuğu süre boyunca devam eder. Kullanıcı, platform üzerinden faaliyetlerini sona erdirse ve hesabını dondursa/kapatsa bile platformun sağladığı hizmetlerden faydalanmaya devam ettiği müddetçe işbu sözleşme hükümleri yürürlükte kalmaya devam eder. Bu sözleşme ile ortaya konulan şartlara kullanıcı sözleşmenin feshinden itibaren 1 yıl süreyle daha uymak zorundadır. Bu süre boyunca platforma dahil ettiği kimseleri başka bir platforma yönlendiren kullanıcı işbu sözleşmeyi ihlal etmiş sayılır ve yukarıdaki tazminat ile cezai şartı ödemek zorunda kalacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

11.4. Kullanıcının yükümlülüklerine aykırı davranışları, diğer kullanıcılara, platforma ve Ekafa’ya karşı haksız fiilleri ve yasal olmayan diğer davranışlarının tespit edilmesi halinde Ekafa sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

11.5. Ekafa, işbu sözleşmede yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişen sözleşme koşulları ile sözleşmenin yeni hali www.ekafa.com.tr internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.